Šinjel i druge priče : petrogradske priče

Nikolaj Vasiljevič Gogolj

Tanesi Beograd, 2020.

20 cm, 253 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 9788681464281

U ovoj knji­zi ob­ja­vlje­ne su pri­če Ši­njel, Nev­ski pro­spekt, Nos, Por­tret, Ko­či­je, Lu­da­ko­vi za­pi­si i Rim. Sve ove pri­č­e, od ko­jih su Nev­ski pro­spekt, Por­tret i Lu­da­ko­vi za­pi­si pr­vi put ob­ja­vlje­ni u zbi­r­ci Ara­be­ske 1835, Nos i Ko­či­je u ča­so­pi­su Sa­vre­me­nik 1836, a Rim u ča­so­pi­su Mo­sko­vlja­nin 1842. go­di­ne, Go­golj je ob­je­di­nio u tre­ćem to­mu svo­jih sa­bra­nih de­la, ko­ji je s ozna­kom 1842 iza­šao iz štam­pe 1843. go­di­ne. Ve­ći­nu pri­po­ve­da­ka po­ve­zu­je je­din­stvo me­sta rad­nje – Pe­tr­o­grad, pa su zbog to­ga i do­bi­le na­ziv „pe­tro­grad­ske pri­po­vet­ke”. Iz­u­ze­tak su Ko­či­je i Rim. Rad­nja Ko­či­ja de­ša­va se ne­gde u Ukra­ji­ni, dok je Rim pri­ča o dve­ma pre­sto­ni­ca­ma: Rimu koji je je po­e­ti­čan i pra­ve­dan, a Pa­riz prikazan kao car­stvo zla.\ Pe­tr­o­grad ni­je sa­mo me­sto rad­nje već i lir­ski ju­nak pe­tro­grad­skih pri­ča. Taj grad u ko­me svi lju­di tr­če na dva me­sta: na ber­zu ili na po­sao i ko­ji se pre­tvo­rio u rad­nje i du­ća­ne, mo­rao je da do­ve­de do su­ko­ba iz­me­đu vi­so­kog ide­a­la i su­ro­ve stvar­no­sti, či­je su žr­tve da­le obe­lež­je pe­tr­o­grad­skim pri­ča­ma. Kao ve­li­ki hu­ma­ni­sta, Go­golj u tom su­ko­bu ni­je mo­gao da osta­ne ne­an­ga­žo­van, pa se obi­la­to slu­žio ubo­ji­tim sred­stvi­ma: sa­ti­rom i gro­te­skom.

$24.00 -