Kulturna politika i stimulacija filmske proizvodnje u Srbiji

Darja Bajić

Filmski centar Srbije Beograd, 2021.

24 cm, 191 str.

meki povez, latinica

ISBN: 9788672271171

Prvo poglavlje je uvodni deo doktorata u kojem se, nakon uvodnog razmatranja političkog, ekonomskog i kulturnog konteksta teme, definiše polazni okvir naučnog istraživanja: naučni problem, predmet i ciljevi rada, pojmovno-hipotetički okvir, istraživačko pitanje i metodologija istraživanja. U drugom poglavlju se sa stanovišta menadžmenta filmske proizvodnje sagledava sociokulturni ciklus filma kao zaokružena celina sastavljena od pojedinačnih elemenata u nizu (kulturne potrebe filmske publike, umetničko obrazovanje i edukacija rukovodilaca u kulturi, filmsko stvaralaštvo i podsticajno okruženje, proizvodnja i film kao proizvod, difuzija kroz filmske festivale i sl, animacija filmske publike, te arhiviranje i digitalizacija filma). Drugi deo poglavlja čini celovit uvid u sve faze proizvodnog procesa filma koji, pored predpripreme i pripreme, obuhvata i produkciju, postprodukciju, distribuciju i prikazivanje filmova. Treće poglavlje čini istorijska analiza proizvodnje filmova ...

$20.00 -