Povelja bana Kulina : grafemika, fonemika, morfemika

Božo Ćorić

Čigoja štampa Beograd, 2011.

21 cm, 195 str.

tvrdi povez, ćirilica

ISBN: 9788675588429

Knjiga je posvećena lingvističkom opisu jednog od najstarijih sačuvanih poslovno-pravnih dokumenata na našim prostorima – Povelji bana Kulina iz kraja 12. veka. Spomenik je pisan rukom, dvojezično (latinski i srpski) i dvografijski (latinicom i ćirilicom), na pergamentu, a očuvana su do danas tri primerka (original i dva prepisa). U ovoj knjizi se, nakon detaljne analize starijih izdanja, daju, naporedo, crkvenom ćirilicom, kritička izdanja svih triju primeraka. Izvršena je, po prvi put, kompletna grafijska, fonetska i morfološka analiza svih reči, onim redom kako se one u Povelji javljaju i to u vidu članaka naslovljenih odgovarajućom reči (takvih celina ima 145). Na kraju je dodatak koji sadrži štampanu i fototipsku verziju dvadeset ćiriličkih dokumenata iz 13. i 14. veka (čime se omogućavaju poređenja raznih vrsta). Knjiga je namenjena pre svega studentima srpskog jezika, ali i svima drugima koji se zanimaju za kulturnu i jezičku prošlost svoga naroda.

$12.00 -