Tajne ljudi u belom : S kliničko-morfološkom korelacijom slučajeva : Zapisi jednog patologa

Marija Jančić-Zguricas

Beogradska knjiga Beograd, 2005.

24 cm, 230 str.

tvrdi povez, ćirilica

ISBN: 8675901151

Naj­i­stak­nu­ti­ji struč­njak en­do­kri­ne pa­to­lo­gi­je u na­šoj ze­mlji, prof. dr Ma­ri­ja Jan­čić-Zgu­ri­cas, u svo­joj naj­no­vi­joj knji­zi, uz obi­lje do­ku­men­tar­nog ma­te­ri­ja­la i po­što­va­nje pri­vat­no­sti le­ka­ra i pa­ci­je­na­ta, di­sku­tu­je o pi­ta­nji­ma le­kar­ske taj­ne i le­kar­ske gre­ške. U knji­zi se iz­no­se mno­gi šo­kant­ni slu­ča­je­vi ko­ji su du­go bi­li skri­va­ni od oči­ju jav­no­sti.

$25.00 -