Stvarnosne igre : između budućnosti i prošlosti: stvarnosna i istorijska proza Miroslava Josića Višnjića

Snežana Brajović

Službeni glasnik Beograd, 2012.

20 cm, 142 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 9788651914020

Gle­da­ju­ći una­trag, na pro­hu­ja­lo i na­pi­sa­no, vi­dim da sam naj­vi­še pa­žnje po­sve­ti­la Jo­si­će­vim re­ku­rent­nim te­ma­ma, ka­kve su po­ro­di­ca, tra­di­ci­ja, pi­sa­na reč i kru­že­nje isto­rij­skog vre­me­na, te, na­da­sve, nje­go­voj oso­bi­toj na­ra­tiv­noj stra­te­gi­ji ko­ja se po­ste­pe­no uob­li­ča­va da bi do­sti­gla vr­hu­nac u dvo­stru­koj sim­plo­ki Pri­stu­pa u po­či­nak. Prem­da je, ne­ma sum­nje, „re­pre­zen­ta­ci­ja“, od­no­sno pred­sta­vlja­nje (ka­ko knji­žev­no ta­ko i sva­ko dru­go, uklju­ču­ju­ći na­uč­no) stvar­no­sti – one unu­tar i one iz­van čo­ve­ka – uvek uslo­vlje­no svo­jom kul­tu­rom i vre­me­nom, te otud breme­ni­to dru­štve­no-istorijskim im­pli­ka­ci­ja­ma, Jo­si­ćev opus je iz­van­red­no zna­ča­jan za knji­žev­no­te­o­rij­ski ori­jen­ti­sa­nog ana­li­ti­ča­ra ko­jem je cilj da, ko­li­ko je mo­gu­će, is­tra­ži stra­te­gi­ju mo­der­ne umet­nič­ke pro­ze.\ \ U vi­še tek­sto­va in­si­sti­ra­la sam na va­žno­sti či­ta­o­če­ve en­ci­klo­pe­di­je – tj. po­tre­bi da či­ta­lac po­zna­je isto­rij­ske po­dat­ke ko­je ofi­ci­jel­na isto­ri­o­gra­fi­ja ne be­le­ži – no i u tim tek­sto­vi­ma me­ne je ova te­ma za­ni­ma­la pre­vas­hod­no sa sta­no­vi­šta knji­žev­ne te­o­ri­je: is­tra­ži­va­la sam pa­ra­dok­sal­ne na­či­ne na ko­je su kod Jo­si­ća tra­di­ci­o­nal­ni vred­no­sni si­ste­mi i knji­žev­ni po­stup­ci kom­bi­no­va­ni sa sa­vre­me­nim i eks­pe­ri­men­tal­nim, od­no­sno ko­li­ko je Jo­sić tra­di­ci­o­na­lan i isto­vre­me­no mo­de­ran pi­sac. No, či­ni mi se, osnov­ni raz­log mog kon­ti­nu­i­ra­nog in­te­re­so­va­nja za Jo­si­će­vu pro­zu je­ste taj što je Jo­sić je­dan od naj­zna­čaj­ni­jih ži­vih srp­skih pi­sa­ca ko­ji su, u vre­me op­šteg ra­su­la i pro­pa­da­nja vred­no­sti, tvr­do­gla­vo pla­ća­li vi­so­ku ce­nu za svoj in­te­lek­tu­al­ni i mo­ral­ni in­te­gri­tet.\ \ Snežana Brajović

$10.00 -