Grozd života : preci i potomci bratstva Čvorovića

Dragomir Milan Bošnjak

Svet knjige Beograd, 2012.

24 cm, 366 str.

tvrdi povez, ćirilica

ISBN: 9788673963532

Dra­go­mir Mi­lan Bo­šnjak i Ve­li­bor Čvo­ro prihvatili su se poduhvata „da o pre­ci­ma i po­tom­ci­ma brat­stva Čvo­ro­vi­ća „is­pri­ča­ju“, is­tra­ži­vač­ki što sve­stra­ni­je sa­gle­da­ju, pro­šlost to­ga brat­stva, nji­hov ži­vot, se­o­be i de­o­be, su­ro­va vre­me­na več­ne bor­be za op­sta­nak i sa­mo­bit­nost, is­tak­nu­te pret­ke i brat­stve­ni­ke i „obič­ne smrt­ni­ke“ no­vo­ga do­ba i nji­ho­ve po­tom­ke po mu­škoj i žen­skoj li­ni­ji. Ova knjiga je naj­lep­ši dar svo­me ro­du, ko­ji se ne mo­že ni­čim me­ri­ti, osim več­ne za­hval­no­sti za trud, nji­hov i nji­ho­vih sa­rad­ni­ka. I isto­ri­ja je to po­je­di­nih me­sta i brat­stve­ni­ka na ši­rim pro­sto­ri­ma Bal­ka­na, pa­žlji­vo sat­ka­na u le­pu pri­ču, po­put le­gen­di.[…] Za­hva­lju­ju­ći ovoj knji­zi sa­zna­će brat­stve­ni­ci da ima­ju svo­je ro­đa­ke u Za­gra­du, Be­zu­ju, Mi­o­ši­ći­ma, Mo­krom, Šlji­van­skom, Vi­ho­vi­ći­ma, Voj­nom, Go­nju, Ša­re­ni­ku, Do­njoj Kra­va­ri­ci, Usko­ci­ma, Li­si­ca­ma, Za­glav­ku, Ka­ra­ma, No­vom Mom­či­lo­vu, Pro­ku­plju, Ari­lja­či i Šu­ma­ni­ma. […]\ \ \ Ova knji­ga će bi­ti dra­go­ce­ni dar i ukras u ku­ća­ma, ne sa­mo po­to­ma­ka to­ga ro­da, već i u bi­bli­o­te­ka­ma i bi­će pod­sti­caj dru­gi­ma da kre­nu nji­ho­vim sta­za­ma i sa­ču­va­ju od za­bo­ra­va i od­na­ro­đi­va­nja zdra­vog je­zgra srp­skog na­ro­da, iz svih ro­do­va i svih kra­je­va, ra­su­tih i vre­me­nom iz­gu­blje­nih u ra­znim ve­ra­ma, na­ro­di­ma, dr­ža­va­ma i kon­ti­nen­ti­ma. […]”(iz pogovora prof. dr Đorđa O. Piljevića)

$23.00 -