Argumenti i predrasude

Mirko Cvetković

Službeni glasnik Beograd, 2012.

20 cm, 266 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 9788651916581

„Poli­ti­ka je deo živo­ta i opšte isku­stvo je dovolj­no – sve osta­lo su nijan­se. Isti­na, ono malo poli­tič­kog isku­stva što sam ste­kao rade­ći u vla­di pokoj­nog pre­mi­je­ra Đin­đi­ća, kao i pri­rod­na opre­znost, nate­ra­li su me da u eks­po­zeu nakon izbo­ra za pre­mi­je­ra napi­šem reče­ni­cu koja otpri­li­ke gla­si: kada bude­te oce­nji­va­li rad ove vla­de, čini­te to na osno­vu činje­ni­ca, a ne na osno­vu pred­ra­su­da. Takav stav mi se, uosta­lom, činio u toj meri oči­gled­nim da mu nisam pri­da­vao veći zna­čaj – kako ćete ina­če oce­nji­va­ti bilo šta ako to ne radi­te na osno­vu činje­ni­ca? To pogo­to­vo ako se veći­na stva­ri na koji­ma ste radi­li može kvan­ti­ta­tiv­no izra­zi­ti. Među­tim, sada, nakon iste­ka man­da­ta i u tiši­ni svo­je rad­ne sobe, dubo­ko shva­tam da su stva­ri mno­go kom­pli­ko­va­ni­je: činje­ni­ce, pa čak ni one kvan­ti­ta­tiv­ne, ne mora­ju biti, a rekao bih i nisu uvek bile, osnov za oce­nu rezul­ta­ta vla­de...“ \ \ (Mirko Cvetković)

$15.00 -