Kako je govorio Mihailo Marković

uredio i priredio za štampu Stanislav Stojanović

Beogradski forum za svet ravnopravnih Beograd, 2012.

22 cm, 258 str.

tvrdi povez, ćirilica

ISBN: 9788683965380

Ova knjiga posvećena je uspomeni na jednog od najvećih srpskih i svetskih mislilaca našega doba – Mihaila Markovića. Uspomenu na njega čini trajnom, naravno, pre svega njegovo impozantno naučno i filozofsko delo, koje sublimira sve ključne probleme i nedoumice epohe u kojoj je živeo (20. vek i prva decenija 21–og). A ono po svemu, besumnje, ima trajan značaj. Zato ova knjiga nema pretenzije da predstavlja bilo kakav sažetak toga dela. Niti njeno priređivanje treba shvatiti kao nameru da se, u bilo kom smislu, sa svestranog misaonog opusa Mihaila Markovića, fokus reducira isključivo na tematiku sadržanu ovde. Naprotiv. \ \ Međutim, Beogradski forum je smatrao svojom obavezom prema ovom velikom misliocu da priredi knjigu u kojoj će biti osvetljen njegov društveni i intelektualni angažman u poslednjoj deceniji života. I to, iskazan prvenstveno kroz njegove aktivnosti u radu ovog Foruma. A, u radu Beogradskog foruma Mihailo Marković je imao vrlo aktivnu ulogu od samog njegovog osnivanja. Bio je jedan od osnivača, član Upravnog odbora i predsednik Programskog saveta Foruma. Učestvovao je u svim aktivnostima Foruma, posebno u radu mnogobrojnih tribina i „okruglih stolova“, koje je Forum tokom godina organizovao – a ticale su se ključnih pitanja našeg društvenog života u današnjem vremenu i naših odnosa sa svetom. \ Dr Stanislav Stojanović

$15.00 -