Studia praehistorica in honorem Janez Dular

uredila, edited by Sneža Tecco

Inštitut za arheologijo ZRC SAZU Ljubljana, 2014.

30 cm, 414 str.

tvrdi povez, latinica

ISBN: 9789612547028

Knjiga zajema izvirne znanstvene članke domačih in tujih avtorjev, ki obravnavajo prazgodovinsko problematiko jugovzhodnoalpskega prostora in sosednjih pokrajin. V njih so predstavljeni rezultati novih odkritij in raziskovanj v posameznih regijah in specifičnih okoljih ter analize posameznih najdišč ali najdb. \ Članki so razvrščeni po kronološkem principu in tematsko, osvetljujejo pa poselitvene slike na makro in mikro ravni (Šavel; Velušček/Čufar; Mele; Mlekuž/Črešnar; Mason), grobne kontekste (Ložnjak Dizdar; Gutjahr; Kmet'ová/Stegmann-Rajtár; Križ; Teržan; Dizdar/Potrebica; Cestnik; Belak) in podatke v arhivskih virih (Grahek; Božič) ali pa posebne najdbe (Hellmuth; Mihovilič; Turk; Gleirscher; Kerman, Preložnik, Tecco Hvala; Pavlin) in objekte (Svoljšak, Guštin). Prinašajo nova spoznanja o kulturnih stikih in povezavah, družbeni strukturi, obrtnih dejavnostih in središčih, grobnih ritualih in čaščenjih v bronasti in železni dobi. Temeljijo na modernih analizah in novih ovrednotenjih, opremljeni so z znanstvenim aparatom, vsebujejo nazorno ilustrativno gradivo, načrte najdišč, karte razprostranjenosti, preglednice in grafe. Dodani so jim izvlečki v slovenskem in angleškem jeziku ter prevedeni povzetki ali prevodi celotnih besedil. Knjiga je posvečena eminentnemu slovenskemu raziskovalcu bronaste in železne dobe ob njegovem jubileju. Njegovo raziskovalno delo je predstavljeno v uvodnem poglavju skupaj z izbrano osebno bibliografijo.

$76.00 -