Šuma savijenog drveća

Dane Stojiljković

Svet knjige Beograd, 2016.

21 cm, 224 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 9788673965833

„Šu­ma sa­vi­je­nog dr­ve­ća je du­bo­ko pro­ži­vlje­na auto­ro­va pri­ča, da­ta na ne­ko­li­ko de­se­ti­na sve­ti­o­nič­kikh po­gla­vlja, ko­ja me je od pr­ve stra­ne po­se­siv­no uvu­kla u srž svo­je bol­ne, a če­sto i tra­gič­ne sa­dr­ži­ne. \ \ Uzi­ma­ju­ći auto­bi­o­graf­ski pri­stup kao stva­ra­lač­ki kre­do, autor, ov­de Bo­dan Du­bov­ski, raz­vi­ja na­ra­ci­ju od naj­ra­ni­jih da­na de­tinj­stva, ko­je je su­ro­vo obe­le­ži­lo ko­mu­ni­stič­ko sa­mo­vla­šće i ud­bov­ska sve­moć, pa do stu­di­ja pra­va u Be­o­gra­du, za­tim ra­da u Pa­la­ti prav­de i po­to­njeg pro­gon­stva u za­vi­čaj ko­ji je je­dva mo­gao da bu­de za­ve­tri­na i za­šti­ta. \ \ Bo­dan Du­bov­ski ne ras­kri­va in­di­vi­du­al­no sa­mo čo­ve­ko­vu du­šu, već du­bo­ko pro­di­re u psi­ho­lo­gi­ju ma­se, ko­lek­ti­va či­ta­vog na­ro­da dru­ge po­lo­vi­ne dva­de­se­tog ve­ka...“ (iz pogovora dr Mi­li­vo­ja Jo­va­no­vića)

$18.00 -