Tržište ili hram : stanovište Vladimira Vujića

Vladimir Dimitrijević

Catena Mundi Beograd , 2016.

22 cm, 270 str.

tvrdi povez, ćirilica

ISBN: 9788663430716

 

Knji­ga koju čita­lac ima u ruka­ma nasta­la je na osno­vu dok­tor­ske dise­rat­ci­je odbra­nje­ne na Filo­lo­škom fakul­te­tu Uni­ver­zi­te­ta u Beo­gra­du jula 2016, pred komi­si­jom u sasta­vu prof. dr Jovan Delić, prof. dr Milan Radu­lo­vić i dr Dra­gan Hamo­vić. Ona se, pre sve­ga, bavi Vuji­ćem kao misli­o­cem kri­ze i ide­o­lo­gom alter­na­ti­ve tzv. „tre­ćeg puta“, izme­đu kapi­ta­li­zma i komu­ni­zma. \ Na počet­ku smo nasto­ja­li nasto­ja­li smo da pri­ka­že­mo fon na kome su nasta­ja­la Vuji­će­va dela. Bio je to svet veli­kih potre­sa i pore­me­ća­ja posle Prvog svet­skog rata, kada čovek po prvi put posta­je nepo­vrat­no sve­stan rela­ti­vi­za­ci­je svih vred­no­sti i izmi­ca­nja meta­fi­zič­kog „tla“ ispod nogu bez pre­se­da­na u dota­da­šnjoj isto­ri­ji, kao i tri­jum­fa teh­ni­ke nad pri­ro­dom, što je Vujić ose­ćao kao sržnu opa­snost po čove­čan­stvo, njego­vu jezgre­nu ugro­že­nost u vre­me­nu i pro­sto­ru. \ Jed­na od ključ­nih Vuji­će­vih tema, na kojoj on ne gra­di samo svo­ju filo­so­fi­ju, nego i knji­žev­nu kri­ti­ku, jeste kri­za Zapa­da i radi­kal­na kri­ti­ka evro­po­cen­tri­zma. U pogla­vlju tome posve­će­nom, pred­sta­vi­li smo raz­li­či­te mode­le evrop­ske misli o kri­zi Evro­pe i njenog raci­o­na­li­zma: kori­sti­li smo se teo­rij­sko-ese­ji­stič­kim iska­zi­ma refe­rent­nih auto­ra sa Zapa­da; njima se pri­dru­žu­ju ruski misli­o­ci, čija je ključ­na tema, bez obzi­ra da li su „zapad­nja­ci“ ili „slo­ve­no­fi­li“, Evro­pa kao „dra­go gro­blje“ (izraz Dosto­jev­skog), a ponu­đe­na je i srp­ska kri­ti­ka evro­po­cen­trič­nog pogle­da na svet, data u deli­ma Niko­la­ja Veli­mi­ro­vi­ća, Justi­na Popo­vi­ća, Dimi­tri­ja Naj­da­no­vi­ća i Mom­či­la Nasta­si­je­vi­ća. \ Vladimir Dimitrijević

RasprodatoSold Out