Vojnikova breskva : trilogija

Dragan M. Filipović

Svet knjige Beograd, 2022.

22 cm, 397 str.

tvrdi povez, ćirilica

ISBN: 9788673968421

„Isto­ri­ja ume da pre­va­ri. Se­ća­nja ble­de, lju­di iz­mi­šlja­ju, do­ku­men­ti pre­ćut­ku­ju. Ka­da se uz tre­sak ru­še dr­ža­ve i car­stva, preži­ve­li br­zo shva­ta­ju svu ne­po­u­zda­nost svo­jih udž­be­ni­ka i uči­te­lja isto­ri­je. Ako ‘uči­te­lji­ca ži­vo­ta’ mo­že ne­če­mu da nas na­u­či, on­da je to lek­ci­ja o uslov­no­sti i pro­la­zno­sti ljud­skih stra­sti, uve­re­nja i lo­jal­no­sti.\ Zbog če­ga u pro­šlo­sti tra­ga­mo za od­govo­rom na pi­ta­nja ‘ko sam ja’ i ‘ko smo mi’? Za­što je i da li je sve mo­ra­lo da bu­de ona­ko ka­ko je bi­lo? Šta se, uosta­lom, za­i­sta do­godi­lo? Zbog če­ga od­go­vor na ta pi­ta­nja oče­kuje­mo od svo­jih oče­va i de­do­va, od He­ro­do­ta, Do­men­ti­ja­na, Tol­sto­ja, An­dri­ća? Za­što se, on­da, ta­ko upor­no vra­ća­mo istori­ji?\ \ Iz ove za­pi­ta­no­sti de­ce­ni­ja­ma su na­stajale pri­če ko­je je nji­hov pi­sac, Dra­gan Fi­lipo­vić, sa­brao u knji­gu Voj­ni­ko­va bre­skva. Svaka, kao ka­men­čić u mo­za­i­ku, po­sta­vlja isto pita­nje: ‘za­što’? Jer, ov­de je reč o stra­da­nju i ju­na­štvu, o do­bro­ti i zver­stvi­ma, o tri ra­ta ko­ja su, u 20. ve­ku, is­ku­si­la tri po­ko­le­nja na oba­la­ma i u za­le­đu re­ke Dri­ne, od Šap­ca do Sa­ra­je­va.\ Sve pri­če u ovoj knji­zi plod su is­ku­stva. Dra­gan Fi­li­po­vić je doži­veo i pre­ži­veo ‘naš rat’, u ko­me je, kra­jem pro­šlog ve­ka, ra­zo­re­na Ju­go­sla­vi­ja. O Dru­gom i o Pr­vom svet­skom ra­tu on, me­đu­tim, pi­še pre­ma sve­do­če­nju oca, maj­ke, ba­ke. Glav­ni ju­nak ve­ći­ne pri­po­ve­sti u ovoj knji­zi je­ste poro­di­ca, ko­ja ka­zu­je i slu­ša, ko­ja umi­re i iz­nova se ra­đa, ko­ja po­ni­že­na i osa­ka­će­na, izbega­va za­ti­ra­nje i na­sta­vlja da ži­vi. Is­ku­stvo Fi­li­po­vi­ća, Tri­fu­no­vi­ća i Pljevaljčića ne me­ri se jed­nim ljud­skim ži­vo­tom, ne­go ve­ko­vi­ma.\ Knji­ga Voj­ni­ko­va bre­skva Dra­ga­na Fi­li­po­vi­ća, za­to, bu­di se­ća­nja na ceo je­dan svet ko­ga vi­še ne­ma, svet ša­bač­kih no­vi­na­ra, uči­telja, pro­fe­so­ra, slu­žbe­ni­ka, sa­mo­sve­sne i obra­zo­va­ne, ju­go­slo­ven­ske sred­nje kla­se iz dru­ge po­lo­vi­ne pro­te­klog ve­ka. Svet ko­ji će nam, ka­ko vre­me bu­de pro­la­zi­lo i ka­ko se is­ku­še­nja bu­du umno­ža­va­la, iz­gle­da­ti sve lep­šim, bo­ljim i pra­ved­ni­jim.” (iz pogovora Miloša Kovića)

$26.00 -