Daleko se čulo

Milić Radević

Svet knjige Beograd, 2021.

21 cm, 204 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 9788673968216

„Ko­li­ko pe­snič­ki, lek­sič­ki na­por Ra­de­vi­ćev da for­mu­li­še lo­kal­ni ži­vot, de­li­kat­nu si­tu­a­ci­ju ka­da ma­ter ku­ne si­na, ili že­na mu­ža, u Kle­tvi, to­li­ko en­ci­klo­pe­dij­ski, uni­ver­zal­ni u Gr­ču, či­ne ovaj ru­ko­pis sa­mo­svoj­nim autor­skim de­lom. Ne­ma sum­nje, Ra­de­vić se hra­bro upu­tio, za­ve­den sta­zom ko­jom Ma­ti­ja Beć­ko­vić ko­ra­ča, opet i on za­ve­den Nje­go­še­vim mu­drim pu­to­ka­zi­ma. Vre­me će po­ka­za­ti da li će srp­ski je­zik iz­dr­ža­ti Ra­de­vi­će­vo is­ku­ša­va­nje, ili će Ra­de­vić od­u­sta­ti, i pri­klo­ni­ti se ne­koj bez­bed­ni­joj utak­mi­ci.\ Ova­kvo de­lo ne tre­ba po­ni­ža­va­ti pre­te­ra­nom hva­lom, ono sa­mo se­be bra­ni. Ne tre­ba ga pre­vo­di­ti sa srp­skog na srp­ski je­zik, ma­da se mo­že do­go­di­ti da i to ne­ko tra­ži. Pa­dam u is­ku­še­nje da sam se­be od­mah de­man­tu­jem, i da ga upo­re­dim sa mu­zi­kom: da li je po­treb­no Ra­ve­lov Bo­le­ro pre­vo­di­ti sa fran­cu­skog na srp­ski? Ve­li­ki pe­sni­ci su to zna­li, ta­ko da se Še­li­je­va re­če­ni­ca ‘Po­e­zi­ja ima moć da sve pri­si­lja­va na sklad, da ven­ča­va bol sa uži­va­njem, več­nost sa pro­me­nom’, mo­že uze­ti kao ko­nač­na de­fi­ni­ci­ja pe­snič­kog pod­vi­ga.\ Te­ško je bi­ti pro­rok, ali ne­će­mo po­gre­ši­ti ako ka­že­mo da se jed­no no­vo ime po­ja­vi­lo u li­te­rar­nom zve­ri­nja­ku, ime Mi­li­ća Ra­de­vi­ća. Kao što ne gre­ši­mo što, sa ovih ne­ko­li­ko re­če­ni­ca, iz­i­gra­va­mo ‘ve­tar u le­đa’ tom no­vom ime­nu!“ (Iz recenzije Lju­bi­vo­ja Ršu­mo­vića)

$20.00 -