Izabrani politički spisi

Ivan Mažuranić

Golden Marketing Zagreb, 1999.

24 cm, 306 str.

tvrdi povez, latinica

ISBN: 9536168812

Izbor po­li­tič­kih spisa I. Ma­žu­ra­ni­ća obuh­va­ća član­ke i go­vo­re što ih je na­pi­sao ili iz­go­vo­rio u svo­joj bo­ga­toj po­li­tič­koj ka­ri­je­ri za­stup­ni­ka Hr­vat­skog sa­bo­ra i hr­vat­skog bana (1873.–1880.).

$45.00 -