Kratka osnova horvatsko-slavenskoga pravopisana, poleg mudrolubneh narodneh i prigospodarneh temelov i zrokov = Kurzer Entwurf einer kroatisch=slavischen Orthographie nach philosophischen, nazionaelen und oekonomischen Grundsaetzen

Ljudevit Gaj

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Zagreb, 1983.

20 cm, 27 str.

tvrdi povez, latinica

$10.00 -